REKLAMA

Blogi -

Edukacja - czy może być na miarę potrzeb naszych mieszańców ?
Mieszkańcy, Miasto, Marki - moja pasja!

Edukacja to nie tylko rola służebna samorządu wobec mieszkańców ale również filar rozwoju miasta oraz tożsamości jego mieszkańców. Filar ten z odpowiednią infrastrukturą i zapleczem będzie przygotowywał młode pokolenia do dorosłego życia, wyposażając je w odpowiednie wiadomości i umiejętności. Edukacja to bardzo szeroki obszar działania samorządów gminnych na rzecz mieszkańców, który powinien rozpoczynać się w żłobkach poprzez przedszkola, szkoły podstawowe a kończyć na szkole gimnazjalnej. Czy współczesna edukacja w Markach spełnia kryteria nowoczesnego nauczania? Czy jest w stanie podołać wzrastającym potrzebom w zakresie dostępności oraz atrakcyjności tychże miejsc? 

2014-09-25 08:18:02

Edukacja w naszym mieście powinna organizować i współdziałać w organizacji życia naszych dzieci i młodzieży, a co najważniejsze wspomagać rodzinę w jej funkcjach wychowawczych. Powinna stwarzać klimat wzajemnego zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa. Dopiero prawidłowa realizacja funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i środowiskowej oraz ich zharmonizowanie wywoła odpowiedni efekt wychowawczy. Na te szczególne zadania szkoły i ich jakość  wpływa znacząco także cała infrastruktura wyposażona w nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Obecnie w naszym mieście coraz częściej mamy do czynienia z dwuzmianowością w zakresie szkół podstawowych nie mówiąc o rodzinach, które jeszcze nie tak dawno spotykały się z odmową z powodu braku miejsca w publicznych przedszkolach. Nasze miasto jest skazane na rozwój z uwagi na swoje położenie jak również nie zagospodarowane tereny, które przeznaczone są lub będą pod budownictwo mieszkaniowe. Dalszy rozwój to przede wszystkim zwiększająca się liczba mieszkańców, zróżnicowanie potrzeb ale również większe dochody do budżetu, które należy odpowiedzialnie inwestować korzystając ze środków zewnętrznych. W najbliższych latach powinniśmy wykorzystywać i wdrażać do realizacji całe pakiety innowacyjnych projektów najpilniejszych do realizacji w zakresie infrastruktury i systemu edukacji.

Najpilniejszym projektem jest budowa siedziby Zespołu Szkół Nr1 przy ulicy Wspólnej. Na terenie tego obiektu znajdzie się wiele nowoczesnych inwestycji potrzebnych w celu wyrównania szans dzieci i młodzieży szkolnej, np. nowoczesne pracownie naukowe, biblioteka, sala sportowa pełnowymiarowa z widownią czy 25 metrowy basen. Inwestycje te przewidziane są również  w formie usługowej dla całej społeczności mareckiej. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu udało mi się wskazać źródło wsparcia finansowego inwestycji w postaci programu LEMUR w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ok. 7 mln zł. 

Istnieje wiele różnorodnych źródeł zewnętrznych finansowań, po które jako gmina powinniśmy sięgać aby zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców. W trakcie budowy siedziby Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wspólnej powinny zostać podjęte pilne działania  na rzecz rozbudowy bazy zasobów miejskich w zakresie oddziałów przedszkolnych i żłobkowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Regionalny Program Operacyjny (2014 – 2020) Oś Priorytetowa VII – Edukacja dla rozwoju regionu). To bardzo ważne inwestycje dające poprawę życia i funkcjonowania młodych rodzin w naszym mieście. Jeszcze nie dawno wyniki rekrutacji do przedszkoli publicznych były zatrważające, z ogólnej liczby złożonych wniosków około 200  dzieci nie znajdowało miejsc. Nie wszystkie dzieci były przyjmowane do przedszkoli prywatnych, bowiem nie każda rodzina mogła sobie na tak duży wydatek pozwolić.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, obowiązującej od września tego roku, zobowiązuje gminy do zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim 4 latkom, a od września 2016 roku wszystkim 3 latkom. Mając świadomość zbliżających się problemów w tym obszarze 9 stycznia 2013 roku prezentowałem na komisji Oświaty Kultury i Sportu pomysł na rozbudowę przedszkoli na przykładzie przedszkola nr 2  - budowa 6 sal przedszkolnych i 2 żłobkowych wraz z finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (program LEMUR) jak również Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Program Maluch). Realizacja tego pomysłu wykreowałaby 150 miejsc przedszkolnych i 50 żłobkowych. Niestety pomimo, iż sygnalizowałem zbliżające się kwestie dotyczące rozwiązań rządowych czyli przedszkoli za 1 zł nikt się tym nie zainteresował. Również podczas jednego z ostatnich posiedzeń Komisji Budżetowej przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy usłyszałem z ust Burmistrza Marek o potrzebie rozbudowy infrastruktury przedszkolnej – jak widać każdy zmienia czasami zdanie, szczególnie przed wyborami samorządowymi. Dziś już wiemy, iż w szkołach podstawowych w Markach w tym roku szkolnym dosłownie upchnięto około 325 dzieci w wieku przedszkolnym, które powinny znaleźć swoje miejsce w przedszkolach publicznych lub niepublicznych aby stworzyć przestrzeń dla uczniów szkół podstawowych. Stąd również pojawił się pomysł wcześniejszego pochylenia się nad problemem. Równocześnie mam świadomość obaw ze strony przedszkoli niepublicznych jakim może być zagrożenie rozbudowy przedszkoli publicznych, które obecnie z uwagi na brak rozwoju infrastruktury publicznej wzięły na siebie główny ciężar zapewnienia miejsc przedszkolnych w naszym mieście – obecnie jest to ponad 900 dzieci. Zgodnie z obecnymi statystykami  aby zagrozić pozycji przedszkoli niepublicznych nasze miasto musiałoby wybudować lub rozbudować przedszkola na co najmniej 300 lub 400 dzieci co jest bajką o żelaznym wilku. Należy mieć jednak świadomość, iż dalszy rozwój naszego miasta spowoduje spokojną przyszłość relacji obu stron w zakresie zapewnienia miejsc przedszkolnych z uwagi na fakt, iż nasz samorząd nie jest w stanie samemu sprostać potrzebom w tym zakresie. Celem propozycji jest uniknięcie sytuacji wprowadzania dzieci w wieku przedszkolnym do szkół podstawowych i zagwarantowanie jeszcze lepszych warunków dla dzieci jak i młodzieży.

Edukacja to przede wszystkim szkolnictwo podstawowe, które w naszym mieście zaczyna być coraz mniej wydolne z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury co skutkuje, już dziś wielozmianowością. Zgodnie z informacjami płynącymi ze szkół w wielu przypadkach mamy dwu a nawet trzy zmianowy tryb nauczania i rozpoczynanie nauki przez dzieci nawet o godzinie 7.15. Przeprowadzone prace termomodernizacyjnej w latach 2012 – 2013 większości szkół oraz przedszkoli z wykorzystaniem środków Green Investment System  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o które zabiegałem w Urzędzie Miasta jak i w Funduszu nie powiększyły zasobów a jedynie poprawiły stan budynków i ograniczyły wydatki miasta na rzecz ogrzewania. Przez ostatnie dwa lata piastowania funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 miałem okazję przyjrzeć się dokładniej infrastrukturze szkolnej oraz popracować na rzecz jej poprawy – udało się pozyskać środki na remont sal i korytarzy szkoły, budowę boiska szkolnego, placu zabaw, wymiany drzwi do świetlicy. Również własnymi siłami wraz z rodzicami starałem się sprawić aby szkoła była jeszcze bardziej przyjazna naszym dzieciom między innymi poprzez odmalowanie sal lekcyjnych, świetlicy czy też pozyskaniu i montażu stojaków na rowery oraz specjalnej furtki dla dzieci z rowerami.

Mając na uwadze stale rosnącą liczbę mieszkańców musimy jednoznacznie stwierdzić, iż infrastruktura szkół podstawowych jest stanowczo za mała w stosunku do potrzeb. W Markach istnieje pięć szkół podstawowych, do których przydzieleni są  uczniowie z pięciu obszarów miasta i są to bardzo rozległe tereny bytowe mareckich rodzin. Zgodnie z przedstawionymi analizami przez Urząd Miasta jak i rozmowy z dyrekcjami szkół  jedynie szkoła podstawowa nr 1 może być rozbudowana o jedno skrzydło 915 m2, sprawa była poruszona na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która odbyła się w dniu 8 stycznia 2014. Należy jak najszybciej podjąć działania na rzecz rozpoczęcia prac projektowych i pozyskania środków zewnętrznych m.in. Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego (2014 -2020) Oś Priorytetowa VII – Edukacja dla rozwoju regionu czy też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski z analizy przygotowania szkół podstawowych do zapewnienia warunków obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego na lata 2014-2020 są jednoznaczne - Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2 i nr 3 są mocno dociążone. Placówki wykorzystały wszystkie możliwe pomieszczenia, przeznaczając je na izby lekcyjne i świetlice. Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 nie będą w stanie zorganizować oddziałów przedszkolnych dla 5 – latków. Szkoła Podstawowa nr 2 będzie miała największe problemy z zapewnieniem miejsc dla  uczniów ze swojego obwodu szkolnego. Przewidywana liczba uczniów jest większa średnio o 60 od liczby uczniów w tym roku szkolnym. Pewne możliwości organizacji oddziałów przedszkolnych dla 5 – latków istniałyby w SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 5. Jednakże w najbliższych latach dojdziemy do przysłowiowej ściany, zatem działajmy już teraz.

 

Wniosek nasuwa się sam, jeśli nie powstaną nowe kluczowe inwestycje w tym zakresie, to miasto absolutnie nie zaspokoi tej podstawowej potrzeby społecznej oraz nie dotrzyma  zobowiązań wobec ustawy.  Pierwszą możliwą inwestycją w infrastrukturę edukacyjną będzie więc rozbudowa szkoły podstawowej nr 1 oraz adaptacja szkoły podstawowej nr 5, po uruchomieniu nowej siedziby gimnazjum przy ul. Wspólnej w 2017 roku. Dopiero wtedy sytuacja może poprawić.

Podejmiemy również działania w zakresie wzrostu poziomu edukacji, wspomagając inwestycje w nowoczesne narzędzia dydaktyczne oraz programy edukacyjne w ramach programu Cyfrowa Szkoła z wykorzystaniem środków unijnych Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego (2014 -2020) Oś Priorytetowa VII – Edukacja dla rozwoju regionu. Ważnym element budowy świadomości uczniów jest zwiększony dostęp do bezpłatnego Internetu, który również powinien być stale rozbudowywany.

Jednocześnie należy stale zwiększać dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo mareckich placów zabaw. Naszym wspólnym pierwszym działaniem był wielki sukces  w ramach budżetu partycypacyjnego -  rozbudowa placów przy ul. Głównej, Wspólnej oraz budowa na tyłach ul. Małachowskiego nowego placu zabaw, który zaspokoi potrzeby części młodych rodzin w Pustelniku. Istnieje także potrzeba rozbudowywania i remontów istniejących placów zabaw jak i zbudowania centralnego placu zabaw, co znacznie poprawiłoby pomoc naszym młodym mareckim rodzinom w spędzaniu wolnego czasu ze swymi dziećmi oraz zapewniłoby ich integrację. Nie zapomnimy również o bezpieczeństwie naszych małych mieszkańców, zapewniając im bezpieczne place zabaw zabezpieczone monitoringiem miejskim. Rozbudowę infrastruktury placów zabaw należy wesprzeć środkami zewnętrznymi z wykorzystaniem środków unijnych Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego (2014 -2020) Oś Priorytetowa IV – Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt zaprojektowania tych inwestycji (budowy siedziby gimnazjum przy ul. Wspólnej, rozbudowy przedszkoli publicznych o oddziały przedszkolne i żłobkowe, rozbudowę szkoły podstawowej nr 1) w sposób innowacyjny, umożliwiający duże oszczędności w eksploatacji, co realnie wpłynie na maksymalne zmniejszenie środków wydatkowanych na utrzymanie tych obiektów z budżetu miasta, zwłaszcza jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, ogrzewania czy skali późniejszych remontów.

 


Mieszkańcy, Miasto, Marki - moja pasja!

Udostępnij:


REKLAMA

Galeria zdjęć

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ WYDARZEŃ

17
Niedziela
Listopad 2019
Listopad
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
28293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
imieniny:
Grzegorza, Salomei, Walerii

REKLAMA

REKLAMA